משחק קית ינסיד :יברב יבייב באינטרנט

                                  Baby Barbie: Disney Bag קחשמ

קית ינסיד :יברב יבייב (Baby Barbie: Disney Bag):

.רפסה תיבב ולש הנושארה הקלחמה רקבל ךרענ יברב לטיל .רפסה תיבל ןנוכתהל הל רוזעל ךירצ התאו השק דואמ םוי הז ןיא ,ןכל .םירגובמ דע םינש רפסמ הדרפנ אל איהש ,לימרת תונהיל תישאר .קוניתה גוסה ןמ הצוחה תאצל ןוכנו ,ולש תופיה תונומתה לע םישל ,לימרתה לש בוציעה .רפסה תיבל חולשלו הפי יכה התוא לבקל ,לע תוסנל לוכי התא יכ הדמחנ הלמש לש הסמה א