משחק fubar תליבח - Siege 3 ריעה באינטרנט

                                  City Siege 3 - FUBAR Pack קחשמ

fubar תליבח - Siege 3 ריעה (City Siege 3 - FUBAR Pack):

.הבורעה ינב תא ליצהל המישמה תא אלמל ךירצ התא .םידדושה סורהלו םתוא ררחשל ,םיריסא םירתתסמ םישומח ובש רחא תוקחתהל לכות ,לגנו'ג .טלקמ ומכ םינושה םיצפחה תאו ימוקמה ףונב תועצמאב ,תוריהזב ךא תוריהמב רבעה .תוריל ליחתהל בורקב םכתוארל שומח ,ללככ ,ביואהו ,עויסל םהיתושקב יחרזא ןיב ןיחבה .עיבגה תועבטמ ףוסאל ,תואדווב המישמה תא עצבל ירזוע ףוסא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות