Hulk: Memory Match קחשמ

ןורכיז קחשמ :קלאה (Hulk: Memory Match):

.תודיח רותפל לכות ,קלאה םשב קוריו לודג רוחב םע דחי .ךודיש אוצמל חתפיהל וכרטצי רשא ,תונומת המכ לש םיבכרומ םה .ינשה תא שחנל דימ לוכי התא ,ןושארה תא הכמ התא רשאכ חותפ התא יכ רוכזל שי ,גואדל .תוחפ הברה ןורתפ ןמזו ,תונומת לש רתוי ויהי יכ הדבוע לשב םיכבוסמ םה תורבוע תומי .קחשמה יבלש לכ תא םילשהל תוסנלו ךלש ןורכיזה תא ןמאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות