משחק Pic טראט :קלאה באינטרנט

                                  Hulk: Pic Tart קחשמ

Pic טראט :קלאה (Hulk: Pic Tart):

.לודג לאוטקלטניא םג אוה ,קזח םחול קר אל קלאה .תונטק תוכיתחל קרפתה רשא ,הנומת אוה ונחלוש לע .הנוכנ הרוצב םיקלחה לכ תא ףוסאל לזאפה תא ןיבהל תוריהמב ךירצ התא זא ,וליבשב בוש .םוקמב הדימע רחא םישלו ריסהל לוכי התא ,םינוש םינוויכל םקמל ןתינ םיטקייבוא .םהש יפכ ראשיהל לוכי אוהש ךכ ,םיהז תונומתה תולובג תא םא .היעבל םירחא תונורתפ שפחל אל םא .םומיסקמ תודוקנ לבקל יוכיסה לדג ךכ ,ףוסאל רהמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות