משחק בכרה תסירה :קלאה לש באינטרנט

                                  Hulk's: Car Demolition קחשמ

בכרה תסירה :קלאה לש (Hulk's: Car Demolition):

.רייטצמ אוהש המ לכ תא סורהל ידכ ,ריעה תובוחרב אלמ םעז ךלוה קלאה .הלש אלמה טהל לכ תא ררחשל אל הז דוע לגוסמ היהי והשימש ריבס אל אוה ותוא רוצעל ס .טטומתהל ףוסבלש דע ותוכהל טקייבוא האור התא רשאכו ,המידק רבעמ .הטיעב רשאמ ליעי רתוי הזו ,עורזה תפיחד שמתשהל לוכי התא .םיסונוב לבקל ידכ םיבר םיטקייבואכ רזפלו המרה לש ףוסה דע לבק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות