משחק הנומת ןגלב :םירבח םע קלאה באינטרנט

                                  Hulk with Friends: Photo Mess קחשמ

הנומת ןגלב :םירבח םע קלאה (Hulk with Friends: Photo Mess):

.תצלפמה תוינכות םע רוריבב םיכסמ קלאה ירבח .לכ לש תדוכלמל תותפל הסנמ אוה .הנומתב וז הערפה ןיבי רשאכ ,ךמצע תא ןיבהל לוכי התאש יפכ ,ותוא סיעכמ שממ םירבח .ךפהה תא חיכוהל הסנמש ,קלאה בוצע ףוצרפ רורב יוטיב שי .שדחמ תונומתה - םיקיקלחה לש תונומת ףוסאל ידכ ירשפאה םדקהב תוסנל ןויגיה שמתשה .תחופ התא תודוקנ רתוי ,הלבמ התאש לככ ,ןמזה רחא בוקע .ותוא סיפדהל לוכי התא ,הנומת ףוסיא רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות