Blaze and the monster machines: 6 Diff קחשמ

Diff 6 :תצלפמה תאו זיילב הנוכמ (Blaze and the monster machines: 6 Diff):

.ושאר בושחל בהוא םג אוה ,תינוציק םיצורימ לש לודג ץירעמ קר אל אוה FLASH תנוכמ .תררחסמ תופילאב אבה םילולעפה ןמ תומוד תונומת יתש לע לכתסי אוה ,םעפה .דיספה אוה המל המורמ םע ובירת םא קפסב וירוסיי .FLASH םקשל םילוכיש םילדבהה השיש אוצמל יוכינ לש הטישב שמתשה .ךירצ התאש המ תא ,אצמתש דע ,הכיתח לכ בורקמ קודבל .תוחפ תודוקנ חיוורהל זא לבא ,זמרה תא שמתשהל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות