Super Chase 3D קחשמ

3D סיי'צ רפוס (Super Chase 3D):

.ואולמב ותוא לבקל ולכות ןאכ ,יוארכ קדהל זא ,ירגתא טרופס יצורמ בהואש בהלנ בכורה .המיסח ןמזה לכ הרטשמ היהתש ךרדבךלוה התא ,תינוכמהתריחב רחאל .ספתיהל תוריהמב לכות ,טאל תכלל הצור התא םא ירשפאה םדקהב הזמ תאצל .ךרדב ףוסאל ןתינשדע םינוילעה םיסונוב ,ורטינ הצאהב שמתשה .לופית םג ,ךרדב הנושאר הרזע תכרע ,וגאדת לא זא ,םג םוגפ רישכמה םא .ךלש תינוכמה תא רפשלו תועבטמ חיוורהל ןושארה בלשה רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות