משחק הרורוא תויתימא תורופסת באינטרנט

                                  Aurora Real Haircuts קחשמ

הרורוא תויתימא תורופסת (Aurora Real Haircuts):

.ךלש הנטקה podnadoevshy תנומת ןנערל ידכ רעיש בצעמ ,הנפוא בצעמרקבל הטילחה השיגפ .הרורואלםהלש זפב אלוסי אל תוריש ועיצה ךל שי זאו,רתויב הבוטה רעיש בצעמ תויפ תכל .תראופמ תיתוכלמ תקורסתבםתוא םישל הסנמ ,םרוז ךלמה ךורא ינידנולב רעישב .תננגוסמ תרבג תשא לוגלגושארה תכיסנ תרדוסמ הרוצ ןתונ ,הז רחא הזב הרעשה תא קרסל