משחק ?הלודג המכ :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: How Big? קחשמ

?הלודג המכ :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: How Big? ):

.וננמז לש םייח ילעב םע וושוה םירואזונידהקנע ךיא בשוח התא המ .תולגל ידכ - לגוסמ היהי התא םויה .ויה םהש המכו המכ אוצמל לכות וב ,ןואיזומב םירואזוניד תבכרב העיסנ .ונמלוע לש םייחה ילעבמ דחא לש ןותחתה קלחבו,תויומד לש בחר ןווגמ היהי תוכזה לש ם ?סקר סורואזונריט תא דודמל ךירצ ויה םישבכ המכ רופסל .הילע תונעל ךל הכחמו המיאתמה הבוגתה תא רחב .אבה הארמל ךשמה ,ןיקת לכה םא