משחק ?הלודג המכ :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: How Big? קחשמ

?הלודג המכ :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: How Big? ):

.וננמז לש םייח ילעב םע וושוה םירואזונידהקנע ךיא בשוח התא המ .תולגל ידכ - לגוסמ היהי התא םויה .ויה םהש המכו המכ אוצמל לכות וב ,ןואיזומב םירואזוניד תבכרב העיסנ .ונמלוע לש םייחה ילעבמ דחא לש ןותחתה קלחבו,תויומד לש בחר ןווגמ היהי תוכזה לש ם ?סקר סורואזונריט תא דודמל ךירצ ויה םישבכ המכ רופסל .הילע תונעל ךל הכחמו המיאתמה הבוגתה תא רחב .אבה הארמל ךשמה ,ןיקת לכה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות