משחק Jumpin המשוכה 'של שיכר התפוחים באינטרנט

                                  Applejack's hurdle jumpin' קחשמ

Jumpin המשוכה 'של שיכר התפוחים (Applejack's hurdle jumpin'):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע