משחק שמים עוינים באינטרנט

                                  Hostile skies קחשמ

שמים עוינים (Hostile skies):

.יתימא סייט לש דלונ הזה ץימאה שיאה .ותרזעל הקוקז בוש איה הנידמה וישכעו ,המחלמב החצינ הנידמה ,ותוכזב .םתפילק תחת לפונ וניא םיכומס םיביוא םירוי ,םימשה ךרד סוטל .דיספמ התא ,הפועתה הדשל העגהה ינפל םיביואה תא דימשהל חילצת אל םא .הסיטה םות ינפל תכלל ינוציק לאמש לע רפסמ אוה וב ,הלעמלמ רפסה רהזית

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות