משחק סחף קטלני באינטרנט

                                  Death Drift קחשמ

סחף קטלני (Death Drift):

.דחוימ ןחלוש תטילש תונוכת תא קודבל דפקה ,הלחתהב ךמצע תא אצומ התאש ינפל .ץורימב קלח תחקל ךרטצת ,םהיבירי םע דחי ,ןכ לע רתי .םויסה וק לא ותוא קיזחהל ,הנושארה הדמעה תא תחקלו המידק עיגהל הסנ .םהלש םע םתוא תוושהלו ,בכור לכ לש תואצותה תא תוארל לוכי התא ובש ,הלבטה תאו ץור