משחק קישוט עוגת חתונה באינטרנט

                                  Wedding Cake Decoration קחשמ

קישוט עוגת חתונה (Wedding Cake Decoration):

.דואמ תודליה ןמ ןנכותמ הייח לכ יופצ רשא ,הלש הנותחה םוי אוה הרענ ייחב רתויב םי .הרידנה גחה םורט חורה תונהיל לוכי הלכה ,הביסה וזו ,תורותפ אל תויגוסו תושעל המ .הנותחה תירקיעה הגועה תא טשקל הלכה רוזעל לכות יכו ,התא הלכה דחאב ,םויה לבא