משחק טיול המסוק באינטרנט

                                  The Chopper Ride קחשמ

טיול המסוק (The Chopper Ride):

.בכרל ידכ תוכחל לוכי אל טלחהב התא ,שדח קוסמ שכרש ירחא .השק הזכ הרובחת לש הגהה ירוחאמ גהנתהל ךיא עדוי ימ ,רבדמ שיבכ םע רתוי הבוט הלחת .שיבכה לע םיסונובה תא בל םישל וחכשת לאו עונפואה לש ןוזיאה לע רומשל ,יררהה חטשה