משחק חתול סושי 2 באינטרנט

                                  Sushi Cat 2 קחשמ

חתול סושי 2 (Sushi Cat 2):

.הז המרוג ישוס תוארל לכות הז קחשמבקר .ישוס תליכא לע לח וניא הרקמהדע ,ןושאר טבמב קר םינוא רסח ןטק לותח .םיבר םיבוט םירבד ףוסאל לוכי אוהש ךכ ,ותוא ףוחדל תוסנלו הכורע דצב לותחה ץרא תא ףיכ רתוי ,תושדח תומר הלג