משחק תסרוקות 2011 באינטרנט

                                  2011 Fashion Hairstyle Show קחשמ

תסרוקות 2011 (2011 Fashion Hairstyle Show):

.הרפסמהםויהמייקתה ,םיללצב ראשיהל םיצורש םירסנופסלהדות .הז םוחתב רתויב בוטה החמומהדחא ריכהל םישנא רתוי הנש לכבו ,הנשב םעפ קר םייקתמ ה .ולש הריירקה הרפסמה ךלהמב שכרנ אוה וב ,ולש םירושיכה לכ תא תוארהל םיבייח םיפתתש .םיחמומהמ דחא לכ לש דיתעה טילחה ,הז םויב .וז הכאלמב תוניינעתמש הרושה ןמ םיחרזא םג ומכ ,םינוש םילדומ איבה ,תרופסתהעוציבל