משחק ה'גנינה חור 10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10 Ninja Spirit קחשמ

ה'גנינה חור 10 ןב (Ben 10 Ninja Spirit):

.םייתימא םייח ךותל םתוא םישל רבד לש ופוסבו ונלש רתויב תועורפה תויזטנפה תא םולח .ןכ ,ןכ .דימתלו תחא םיביואו םיבירי ,ךלש םיביואה לכ תא סורהלו רובשל ,חצנל ,רבגתהל היהת .םלועב עורה תא דימשהל וחילצת םא ,םיימשהמ םשג ומכ ךילע ךופשל היהי ףסכהו הליהתה