משחק הרי טירוף באינטרנט

                                  Mountain Madness קחשמ

הרי טירוף (Mountain Madness):

.םיפי םירהו םימש ,עבט ?רתוי בוט תויהל לוכי המ .לוכי הז ,ןכ .עונפואה לש הגהה ירוחאמ התא הז בלשב יכ הדבועה ןמ הצרעה לש הנמ לבקמ התא ,ףונה ת .תאזה תפומה תריצי קחשל הצור דימ התאו ,םכמצעל וראת .שגרמו שדח ףונ הכחמ םיאב לכ לעו ,קיפסמ היהת התא קחשמב תומר !וישכע לחתה