משחק סוניק על אופנוע באינטרנט

                                  Sonic Ninja Motobike קחשמ

סוניק על אופנוע (Sonic Ninja Motobike):

.קינוס םע שדח קחשממ תושגר לש השדח הרעס לבקתו ףיכ ךל היהי .קינוס גנינה לש ןמז ךשמב רישכהל טילחה אוה .וכרדב היהי ימ לכ וסרהי הצממ וניא ונורשכ תא חוכשל אל ויביוא לכ היה המ .םילושכמהו םיישקה לכ םע דדומתהל ידכ רתויב ההובגה תוריהמה םע היהי ךכ​​ ,זע דחפ רס !החלצהבו ךלש קחשמה תונהיל