משחק ברכה מהירה 3D באינטרנט

                                  3D Quick Pool קחשמ

ברכה מהירה 3D (3D Quick Pool):

.ףיכה םירודכה תא לגלגל טושפ וא ,םיללכה יפל קחשמה ינפל קויד תותיבש רישכהל תכירב .שידא ןקחשה תא ריאשהל אל D - 3 תקיזיפ בטיה ןנכותמ - ו ,םירודכה רפסמ תלדגה - תו