בוקמאַרקס

.לגנַארעג המחלמ ןופ טסנוק יד

אנדער ברירה נעמען: קני סרעדלָאס

Conflict טכַאמ רַאֿפ לגנַארעג רעד - המחלמ ןופ טסנוק ליּפש.

.תויתוא עסַיימ - עייפ ןייק ןוא AIRCRAFT ,סעלקיהעוו דרעמרַא רעווש ,ירטנַאפני ,סעסַא

.טלעוו יד ןשרעה רָאג וצ ןענעק טעוו ,טכַאמ ןוא סענימ יד ןרילָארטנָאק ןענעק סאוו רעל .ןליוו ייז סָאוו ןעמוקַאב וצ ןליוו ,זגנַאג ןוא סעּפורג עגיה יד גניטנוַאק טינ ,רעדנע .ערעדנא עלַא טימ דנַאקער ןייז וצ ,עלעטש ַא ןעמענ וצ רעליּפש יד ןזָאל טעוו עזַאב שירע

.דרע רעד טשטרָאקס ןוז גנישטרָאקס ךַאלפרעביי טַאלג וליֿפַא ,סּפייקסדנַאל ןוא סליַאטעד יד .ןַארקע רעטויּפמָאק יד ףיוא שינעעשעג זיא סָאוו ןופ םזילַאער יד גנַאגרעד גנוקריוו טנו

:גנולקיווטנַא רַאֿפ ףראד ןסרוסער עכעלטע טאה ליּפש רעד

קני רענלעז המחלמ ןָא .לַאפנָא -טינ רעדָא גנוקידייטרַאפ רַאֿפ ץקַארטנַאק גנינייס ךרוד זלַאנַאשט קיטַאמַאלּפיד ךרו

.טקילפנָאק ןעגנערב ןענעק ,קרַאטש רעייז טשינ ןוא סּפורט רעייז שטָאכ ,ןלַאפַאב וצ ןעלק

.ןרירנָא טינ טעוו רענייא ןייק רָאנ לַייוו ,עווַאקישט ןוא וויסערגַא רעמ ליּפש יד טכאמ .רענגעק יד ַייב ןדער וצ גנילצולּפ תוחוכ ןופ ןַאשיילַאימויקַא יד ךָאנ ןוא ,ןסרוסער ןו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more