שפּיל הייַסטאַקק אָנליין

                                   Haystack ליּפש

הייַסטאַקק (Haystack):

.רעטניוו יד ןיא ןסע וצ סעּפע ןבָאה ןלעוו ייז ,תויח רעייז רַאֿפ ייה גניטסַאוורַאכ ןבי .ךעלגעמ יוו דילָאס יוו ייז ןלעטש וצ ןֿפרַאד ריא ,רעלכַייּפש רעד ןיא ייה ןופ סעלַאב ר .קיטיינ זיא סָאוו עלַא ןלעטש וצ סעוולעש יד ףיוא סעלַאב יד ןגיילנָא ןוא זיומ ןייד ן

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס