שפּיל שרעדער דיינאַסאָרז אָנליין

                                   Groar ליּפש

שרעדער דיינאַסאָרז (Groar):

.זנַאיליי​​ ןופ עיזַאווני יד ןזָאלרעד טינ טעוו סָאוו זרָאסַאנייד זיר ןופ ּפישרענוָא סע ל .ןישַאמ ןייד ןיא אצמינב ,סקיב ןישַאמ ַא ןופ רעַייפ ּפישזד ןַייז רַאֿפ געוו םעד גניוויי .ןפיולטנַא וצ ןווורּפ רעדעי ךָאנ סקיב ןַייז ןוא ,ןישַאמ יד ןרעסעברַאֿפ וצ יוו ןסעגרַאפ .ןעיירד = לּפענק זיומ סקניל יד ,לטימרָאפ יד ןופ לָארטנָאק = ד ,ד ,א ,ד