שפּיל גייסט פון די דראַגאָן אָנליין

                                   Dragon Spirits ליּפש

גייסט פון די דראַגאָן (Dragon Spirits):

.סרעּפָאלעוועד יד ןופ ץהגיפ לַאמרָאנ רעטשרע יד ןופ רענייא עמָאטסימ .ןייג טשינ טעוו ףמַאק רעטשרע רעד ןיא יוזַא ,לעיצעּפס סעּפע סע ןטכַארטַאב טשינ טאה רע .דלַאווג טימ דלַאווג וצ דנַאּפסיר וצ ןֿפרַאד ריא לַייוו ,םַאזיורג זיא ייז ןופ רעדעי רע ל ,ק ,שזד ןעלסילש ןצונ ,זישטנַאּפ טוג רַאֿפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס