שפּיל !טכירעגמוא יד ןופ סעליט אָנליין

                                   Tiles of the unexpected! ליּפש

!טכירעגמוא יד ןופ סעליט (Tiles of the unexpected! ):

.רעדליב לַאקינעדיי רעמ רעדָא ייווצ ןקיטַייזַאב רימ .גנונעדרָא הגרדמ רעייז ןופ סַאלדרַאגַאר ,ןעמונעגקעווַא ןענעז זלייט שינייכש עלַא זַא ץ