שפּיל סאַנטאַ ס פלי אָנליין

                                   Santa Can Fly ליּפש

סאַנטאַ ס פלי (Santa Can Fly):


.דנַאלּפַאל טַייוו יד ןופ רעדלעוו יד ןיא רעדניק גנוי רַאֿפ תרוחנמ גניטקעלַאק זיא סאוו .תרוחנמ ס רעדניק ןופ רעמונ דרָאקער ַא טימ קירוצ ןעמוק וצ ןענעק ןעוועג זיא רע יוו

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ