שפּיל היט דער פינגווין אָנליין

                                   Save the Penguin ליּפש

היט דער פינגווין (Save the Penguin):

.ןיווגניּפ רעד טיה ןיווגניּפ ןבעל ןופ ליּפש יד ןיא זרעטנַאכ ךרוד דנַאטערט ןענעז סָאו .ליּפש שינעטער םעד ןיא עיסימ קיטכיוו ַא ןריפכרוד וצ ןבָאה ריא .ןטייז ןדישרַאפ ןופ זנַאווגגנעּפ יד ןצישַאב ןעק ייז זַא יוזַא ,דנַאטשוצ יד ףיוא ריא ו .ןליּפש ןופ הגרדמ גנישזדנַאלַאשט רעמ ,רעטַייוו רעד וצ גנַאגרעבי