שפּיל Amateur סורגעאָן 2 אָנליין

                                   Amateur Surgeon 2 ליּפש

Amateur סורגעאָן 2 (Amateur Surgeon 2):

.געוו יד ףיוא םיא טנגעגאב סאוו ןעמעלַא סּפלעה סָאוו ,זרעשטַאמַא גרוריכ רעד ןגעוו לי .ץנעיטַאּפ םָאדנַאר יד ןלייה םיא ןפלעה וצ ןֿפרַאד טעוו ריא .ןַארקע םעד ףיוא סּפמַארּפ יד ןייגכָאנ ןוא ,זנַאשקַא ןעמונעג ןוא םירישכמ םעד ןריטקעלע