שפּיל די ראָוטיישאַן פון די דראָונז אָנליין

                                   Rolling Drones ליּפש

די ראָוטיישאַן פון די דראָונז (Rolling Drones):

.עבמָאב טלַא יד ןבָארגַאב Platforms ףיוא .טָאבָאר ַא ןיא עבמָאב ַא ףיורַא גנילוָאר ןוא עמרָאפטַאלּפ גניסודיר ,טָאבָאר יד ןופ רעטָאּפ .קַאמשעג רעדעי וצ יטַאונַאשזדני ןופ גנולקיווטנַא יד גנייילּפ