שפּיל סיפט רענעגאַדע אָנליין

                                   Sift Renegade 1 ליּפש

סיפט רענעגאַדע (Sift Renegade 1):

.טסַאנַאגַאטוָארּפ יד ןופ דנַיירפ ַא ןופ טיוט יד טימ טבייה ליּפש יד .םיאנוש ןייז וצ טכער ןַייז ןלָאצ וצ טייג רעטקַארַאכ יד ,גנידוַארקרעוווָא .סַייוועערפ Flooded ,סרַאק ךס טימ סיוטשפיונוצ ןדַיימסיו וצ ןבָאה טעוו טסַאנַאגַאטוָארּפ .ליּפש רעד ןיא ןפָאוו טּפיוה רעד - ַאנַאטַאק סערַאב רעטקַארַאכ ןוא ןבעל ןופ סַאּפ ַא זיא ס