שפּיל קלאַפּ אַרויף די בנין אָנליין

                                   Building Blaster ליּפש

קלאַפּ אַרויף די בנין (Building Blaster):

.ןַאשילַאמעד ןופ עלָאר רעד ןיא ךיז ןריבורּפ וצ טייהנגעלעג יד ריא ןבעג טעוו סָאוו לי .ןַאשזוָאלּפסקי יד ןופ טפַארק יד ףיוא גנידנעּפיד ,לָאצּפָא טיימַאנייד ןופ סּפייט ַיירד ןע .טַאטלוזער טלאוועג םעד ןכיירגרעד וצ ךעלגעמ יוו ילטנעיסיפפע יוו ייז ןצונ .רָאפכרוד ןַייז רַאֿפ לדער וצ ןֿפרַאד ריא זַא טזייוו ןופ רעמונ םומינימ יד ןלעטש טעוו