שפּיל פּאָולטיסע באַן אָנליין

                                   Park My Train ליּפש

פּאָולטיסע באַן (Park My Train):


.ךַאפ גנירג ןַא טשינ זיא רעפָאש ןַאב ַא טייז .םיא ףיוא סדנעּפעד עלַא סע לַייוו ילטנַאטרָאּפמי ֿבור ןוא סעיקב ,גרָאז ןוא דלודעג ןופ !עקַאט רעבָא רעווש ס סע ,זירַאק רע ןעמעוו ןשטנעמ יד ןוא עריוכס יד רַאֿפ ךעלטרָאווטנַא

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ