שפּיל טאַקסיס אין בערלין אָנליין

                                   Sim Taxi Berlin ליּפש

טאַקסיס אין בערלין (Sim Taxi Berlin):

.לָאצּפָא ַא רַאֿפ ןשטנעמ גניטרַאק טַאווירּפ יד ןופ ליצ יד טימ ןישַאמ ןייד ןעווערעק .סערדַא טכער יד וצ סע ןעמונעג ,רדס יד ןגלָאפכָאנ גנערטש ןוא ,ןירג ןיא טנכייצעגנא .רעטויּפמָאק רעייא ןופ רוטַאיווַאלק יד ףיוא זוָארַא ןופ ףליה יד טימ ןישַאמ ןייד ןעווע .רעקרַאפ ןופ ץנַאּפַאסיטרַאּפ ערעדנא יד ןרעטש וצ טינ טיהעגּפָא ןוא וויטנעטַא ןייז