שפּיל דאַנסינג אַנימאַלס אָנליין

                                   Dancing Animals Difference ליּפש

דאַנסינג אַנימאַלס (Dancing Animals Difference):

.ןשטנעמ טריטנַאלַאט ןענעז סלַאמינַא לאמ .זיטַאליבַא גניסנַאד רעייז טימ ריא ןשַאררעבי טעוו ַאטַאירעווז ווו ליּפש ַא ןליּפש - ןרי .עלעלוקו יד רעטנוא גניסנַאד ,ביוט ַא ןוא ,לַאנק ַא גניטינגי ,טנוה לסיב ַא ןפערט טפָא .ייז ןשיווצ קוליח ןעניפעג ןוא ,תויח ןופ רעדליב יד ןרעדנוווַאב וצ ןבָאה רָאנ טינ ן

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס