שפּיל מאַטאַמאַטיקאַל טאָם און דזשערי אָנליין

                                   Mathematical Tom and Jerry ליּפש

מאַטאַמאַטיקאַל טאָם און דזשערי (Mathematical Tom and Jerry):

.הרירב רעדנא סיורג ַא זיא סָאוו ,קיטאמעטאמ רעטַייוו ןסילשַאב וצ ןעגנוווצעג רעדייסע .ףיוא ןרָאפ וצ ,זלַאּפמַאזגי לַאקיטַאמַאטַאמ עוולָאס וצ ןבָאה ריא ָאד לַייוו ןרעטלע עטיב ו