Pirates War ליּפש

מלחמה פּייראַץ (Pirates War):

.עמרוט ןַאקיימַאשזד ןיא ןַאשייטרעּפסנַארט רַאֿפ ףיש יד וצ ןבעגעגרעביא ןוא עמריֿפ ַאידני ?טלעוו רעד ןיא רעַייט טסרעמ יד ןעוועג זיא סאוו שטנעמ םעד ןעוועטַאר וצ יוו .הטעבַאזילע דעסַאעלער רענלעז יד רַאֿפ עוולָאס וצ גונעג זיא סלעוועל שינעטער עכעלטע , .ןַאיווילבַא ןיא ןעקניז עסילע גנודלעמ וצ קנַאדעג רעד טלָאמעד ןוא טַייז ערעדנא יד וצ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס