שפּיל 1 ססערּפסקע ןליוק אָנליין

                                   Coal Express 1 ליּפש

1 ססערּפסקע ןליוק (Coal Express 1):

.טעברַא ס' שטנעמ ַא ליפ רעייז ךָאנ זיא רַאטכַאש .ךעלרעפעג רעייז ןוא ,טעברַא גנירג ןַא טשינ ס סע .רעמ ןַיימ רעד ןיא ּפָארַא ןייג טשינ טלָאוו רָאנ סעּפע ןָאט וצ טיירג ןייז טלָאוו רענייא .סע ןיא רעטקילייטַאב טקעריד ַא ןרעוו וצ ןוא ,טעברַא יד ןופ לַאטעד רעדעי ןעז ןענעק .החלצה ןוא קילג טוג ?טיירג ?לפייווצ ריא רעדָא