שפּיל טאַנקס און טאָווערס אָנליין

                                   Tanks and Towers ליּפש

טאַנקס און טאָווערס (Tanks and Towers):

.עלַא ןרעטשעצ ןוא עירָאטירעט טנַייפ יד ןּפַאכ רָאג וצ תלוכיב זיא ייז ןופ רענייא יוו .ץַאגרַאט גניווָאמ ַייב ַיירעסיש ,דלעפ טרעקרַאפ יד וצ ןעמענכרוד וצ ךעלגעמ יוו דלַאב י .רעניוועג ַא ןרעוו רָאנ טלָאמעד - סקגנַאט ןופ רעמונ ערעסערג ַא ןפיוק וצ ןסעגרַאפ טשי