שפּיל קאָד לעקאָ אָנליין

                                   Code Lyoko ליּפש

קאָד לעקאָ (Code Lyoko):

.סעלקיסרָאטָאמ ףיוא סעסַאר ןיא זנַאשיטַאּפמַאק ןיא לייטנָא ןעמענ וצ טסעג ןטעבעג ןוא ןע .זלַאקיכיוו ןגייא רעייז ןיא טענַאלּפ םעד ןכוזַאב ,לקיצָאטָאמ ַא ףיוא טסעמרַאפ יד ןיא ן .הרוש ןקידנע יד וצ ןעמוק וצ רעטשרע רעד ןוא ,רוּפש ןבילקעגסיוא יד ףיוא לאמ 5 ןרָא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס