שפּיל 2 סקיסָאלב אָנליין

                                   Blosics 2 ליּפש

2 סקיסָאלב (Blosics 2 ):

.טַייקנילפ ןוא יסַארעיקַא יד ןיא סיוא ןטעברַא וצ ןֿפרַאד ריא ,םיאנוש ךס ןגעק ףמַאק יד .ּפַאלק קרַאטש ןייא זיולב זיא סקירב יד ןופ רוטקורטס יד ןרעטשעצ וצ ןריבורּפ .ןפרַאוו יד ןופ גנוטכיר ןוא טַייקרַאטש יד ,סבמָאב​​ ןופ עמוס יד ןבַיילק ןענעק ריא ָאד .ןרעטש טניולַאב טעוו ריא ףמַאק דעננַאלּפ-טנוזעג רעייז רַאֿפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס