שפּיל דינאָ היים אָנליין

                                   Dino Home ליּפש

דינאָ היים (Dino Home):

.םיבורק רעייז ןופ טַייז ערעדנא יד ףיוא ןענעז זרָאסַאנייד ייווצ ,שינרעטיצדרע ןַא ןע .עטַאט ןוא םָאמ ןיימ ןריפרַאפ עקַאט ייז .קירוצ זרעשזדנייד יד ןוא גרעב יד ךרוד ייז ןקיש וצ ןֿפרַאד ריא .עטַאיּפ יד ןסַייב וצ ןבָאה וצ ןבערטש ןוא סרעטסנָאמ ערעדנא רעבָא ,סקיירב רעדָא Falls .רעדעי ןבעל ַיירד זיולב ןטרַאוורעד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס