שפּיל מלחמה פון סיוואַליזיישאַנז אָנליין

                                   Civilizations Wars ליּפש

מלחמה פון סיוואַליזיישאַנז (Civilizations Wars):

.טַייצ רעד ןיא ןבעל ןוא זנַאשייזילַאוויס קיטַייצרַאפ ןופ עפוקט יד וצ ריא ןעמענ טעוו .יקווַאגָאמָאט גנידולקסקע ,ןפָאוו ייליימ ירעלַאסנַא ןדישרַאפ ןוא סקייטס זיולב ןענעז ר .גנורעקלעפַאב ןוא סיירג גנורעקלעפַאב ,סּפַארק ןטיבעג עיינ ןעלקיווטנַא וצ ןֿפרַאד ןשטנ .געוו ןייד ףיוא סרעטסנָאמ יד עלַא ןגיזַאב ןוא זירָאטַארעט ַיינ רַאֿפ ףמַאק