שפּיל מלחמה פון סיוואַליזיישאַנז אָנליין

                                   Civilizations Wars ליּפש

מלחמה פון סיוואַליזיישאַנז (Civilizations Wars):

.טַייצ רעד ןיא ןבעל ןוא זנַאשייזילַאוויס קיטַייצרַאפ ןופ עפוקט יד וצ ריא ןעמענ טעוו .יקווַאגָאמָאט גנידולקסקע ,ןפָאוו ייליימ ירעלַאסנַא ןדישרַאפ ןוא סקייטס זיולב ןענעז ר .גנורעקלעפַאב ןוא סיירג גנורעקלעפַאב ,סּפַארק ןטיבעג עיינ ןעלקיווטנַא וצ ןֿפרַאד ןשטנ .געוו ןייד ףיוא סרעטסנָאמ יד עלַא ןגיזַאב ןוא זירָאטַארעט ַיינ רַאֿפ ףמַאק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס