שפּיל קעגנשטעליק שלאָס אָנליין

                                   Sand Castle ליּפש

קעגנשטעליק שלאָס (Sand Castle):

.םי םעד ןופ םיאנוש ךרוד ןגעק עלטסַאק רעד ףיוא .זרעדלוָאב קיזיר ץוש זַא סקיב ַא ןצונ ץוש ןוֿפ ןֿפיש יד ןלַאפַאב טעוו ריא עגר רעדעי .קגנַאס סע זַא יוזַא ץירּפש רעד ןיא ץיה ךעלטניּפ ןופ רָאּפ ַא קידנלעפ ,יללַאוסו .גנורעטשעצ םומיסקַאמ רַאֿפ עירָאטקעַיירט יד ןופ טנופ יד ןוא רעסיש יד ןופ טכַאמ טכער

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס