שפּיל שאַפּינג סיטי אָנליין

                                   Shopping City ליּפש

שאַפּינג סיטי (Shopping City):

.רעווש יוזַא טשינ זיא זרָאטס ןופ טייק ַא ןענעפע ,טציא .ןפלעה ןייק ריא ןופ גנורעדָאפ ןרעדנא טאה ץענ םעד זַא קיטכיוו זיא סע ,רעבָא .םָארק ןייד ןדלעמ ןלעוו רָאנ סאוו ןשטנעמ ןוא זרעמַאטסַאק רעלוגער ךיוא טסנידרַאפ םעד .סדנַאמעד ס קרַאמ יד עלַא וצ ןגרָאזַאב וצ ץענ ןָאט סָאוו .ךיוא ןסערעטניא ןוא ץסייט ענעדישרַאפ טאה ןעמעלַא לַייוו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס