שפּיל גאַללאָווס אָנליין

                                   Gibbets ליּפש

גאַללאָווס (Gibbets):

.דגנַאכ ןענעז ןשטנעמ גניעערפ ןוא ,ץַאגרַאט טושּפ ףיוא טשינ רעבָא ירעשטרַא ןופ סעיקב .טייצ רעצרוק ַא ןיא סע ןָאט ןוא קירטש יד ןדַיינש וצ ןגיוב יד ןופ דעסַאעלער לַייפ ַא