שפּיל ספפיטס ןטעברא אָנליין

                                   Working Stiffs ליּפש

ספפיטס ןטעברא (Working Stiffs ):

.ןדנווושרַאפ ייז םורַא ןשטנעמ יד ןקרעמַאב טשינ טאה ןוא סיפָא יד ןיא טעבראעג ילטנעג .טיוט ןעשזדנָאלב ןוא םורַא שירענגיל זיסּפרָאק יד - דליב שירעמטיינ ַא ןעזעג ייז ,ריט .זיבמַאז ןרעטשעצ ןוא סקיב ַא ןּפַאכ ,ןינב םעד ןופ סיוא ןעמוקַאב ןדלעה יד ףליה .זיומ - טנעמעגַאנַאמ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס