שפּיל במקס פּראָ סטייל אָנליין

                                   BMX Pro Style ליּפש

במקס פּראָ סטייל (BMX Pro Style):

.עסנַאטסיד ַא ןיא םַארגָארּפ יד ןופ תודוסי עלַא טימ ןעמוקכָאנ ןוא גניניירט ןיא טנרעלע .סקסַאט יד ןריפכרוד וצ יסַארעיקַא ןוא סעיקב ןֿפרַאד טעוו ריא .ליּפש יד ןופ בייהנָא יד ןיא דעיפיסעּפס דנַאהערָאפעב ןעלסילש ןעמענוצ יד ןקירד ,טנעמ .טצענערגאב זיא הרוש ַא ןופ רָאפכרוד ןופ טַייצ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס