שפּיל דייר טינש ןייד ּפמיּפ אָנליין

                                   Pimp Your Fashion Ride ליּפש

דייר טינש ןייד ּפמיּפ (Pimp Your Fashion Ride):

.זלרעג רַאֿפ ףיורַא-ןכַאמ ַא יוו - סרַאק רַאֿפ גנינוט .געוו יד ףיוא סרַאק ךעלנע ןופ סע ןלייטסיו טעוו סָאוו סּפישט לעיצעּפס לעדָאמ עיצקודָא .ריט רעדָא רעטּפַאק יד ףיוא סגניווַארד לעניגירָא יד טנורג ןוא ףוג יד טנייּפיר רָאג טס .טנופ ןבילקעגסיוא יד גנימרָאפסנַארט ,ריא טעוריזַאטנַאפָאּפ

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס