שפּיל באַטמאַן אנפאלן אויף גאָטעם אָנליין

                                   Batman Gotham City Rush ליּפש

באַטמאַן אנפאלן אויף גאָטעם (Batman Gotham City Rush):

.סקניל רענייק ס טָאטש רבדמ םעד ןיא .סעיצקורטסניא עלַא ןיא טסרעּפסיד ןשטנעמ יד לכ .סיוא ןענעכער טשינ ןעק ,טָאטש רעד סקניל ןבָאה ןשטנעמ ,הביס עכעלטע רַאֿפ .ןעשעג סָאוו סיוא ןעניֿפעג וצ טָאטש רעד וצ ןייג ןוא טַייצ טסיוו וצ טשינ ןסָאלשַאב ןַא .סע ןרעטשעצ ןענעק סָאוו תועינמ יד ףיוא ךַארק םיא ןזָאל טינ ןָאט ןוא ןַאמטַאב ןסַאּפֿפיו .ליּפש יד סַאשעב ךַיילג ךוניח

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס